FANDOM


{{{name}}}
258px
Bài hát bởi Không xác định
Phát hành January 18, 2015
Mùa 1
Tập phim "Party With a Pony"
Tác giả/
Nhà soạn nhạc
Brian H. Kim
Niên sử
Bài kế trước "Scum Bucket"
Bài tiếp theo "Distracted"
Đoạn phim
Star Vs the Forces of Evil Soundtrack Amethyst Arcade Fiasco

"Amethyst Arcade Fiasco" is a score played in "Party With a Pony" as Pony Head runs away from the guards from St. Olga's Reform School for Wayward Princesses in the Amethyst Arcade.[1]

ReferencesSửa đổi

  1. http://www.brianhkim.com/starvstheforces.html

Bản mẫu:Songs